The No. 1 International Urban Gospel Media

NGAPHESHEYA LYRICS BY SHARON DEE FT.JOYOUS CELEBRATION 1

0 231
Ngomusa wakh’omkhulu
Uyosiholela
Embusweni wezulu
Ngaphesheya
Nom’indlela yakhe iding’umntanakhe
Ngiye khaya lakhe
Ngaphesheya
Chorus
Ngaphesheya
Ngaphesheya
Siya kuphumula
Siya kujabula
Ngaphesheya
Ngaphesheya
Nqa sifik’ezweni
Ngaphesheya
Nom’usiholela
Nasehlane elibi
Wosiphumisela
Ngaphesheya
Mlilo ukhanyisa
Nefu lisithisa
Konkhe kusiyisa
Ngaphesheya
Chorus

Sesithemba sithi

Uyosiholela
Size kwelakithi
Ngaphesheya
Jesu wosophula
Mhla sowela umfula
Khona sizoqula
Ngaphesheya
(Chorus)
Read More:
1 of 925
Facebook Comments


Subscribe To Our Daily Newsletter Updates!

Powered by MailChimpSkip to toolbar