NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

James Ishaku Trace – Ina Son Yesu Lyrics

0 738

INA SON YESU

Ina son Yesu a rayuwata
Zuciyata ne baitalami
Wurin haifuwar sa
Emmanuel, Ubangiji tare da ni
Sarkin raina, mai mulkin raina

Verse 1
Gama an haifa mana Yaro
A garemu an bada Da
Mulki zata kasance a kafadarsa
Sunansa al’ajibi mai shawara
Sarkin salama, salamar gaskiya

Verse 2
Yau ina murna domin zuciyata
Gidanka ne
Ruhun Mai Tsarki yana nan da ni
Yace mun Idan ka bude kofa
Zan shigo In ba ka salama
Da rai a har abada

Leave a comment

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More