Nqubeko Mbatha Hh

Sinqobile ngenxa yokwazi
Igama lakho
[We won because of knowing your name] Sihlanziwe ngegazi lakho
[Your blood cleanse us] Sihamba ekukhanyeni kwezwi lakho
[We’re walking in the light of your word] Siqonde ekhaya eZulwini
[Going home in heaven]

Ngizomnika uqobo wam
[I’ll give you my all]Ngeke ngidodle lutho
Izono zami ebengizenzile
[All the sins I commited]Zingaphansi kwegazi lakhe
[Are under his blood]Phansi kwegazi lakhe
[Under his blood]

Kasoze angishiye ngingedwa
[He’ll never leave me alone]Umhlobo nguJesu
[A friend Jesus]Kasoze ahambe
[Will never leave me]Ngihleli ngazi unami
[I always knew He’s with me]Ngazo zonk’ izinsuku
[Everyday]Umelusi wami ukhona
[My sheperd is present]
Sibonile ubuhle bakho
[We saw your beauty]Sibonile inkazimulo yakho emhlabeni
Siyabonga ngegazi lakho
[We thank you for your blood]Siyabonga ngokusithumela unyana wakho
[We thank you for sending us your son]

(Chorus)

Ngoba ngiyazi ukuthi
[For I know that]Umelusi wami ukhon’ungenzela okuhle
[My sheperd is here doing great things for me]Mina ngiyazi ukuthi akasoze ahambe
[I know he’ll never leave]Uhlalekhona njalo
[He is always present]

(Chorus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here