NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

Title of this song: UNkulunkulu Uyangithanda (The Lord loves me) Lyrics by Sibusiso Mthembu

0 328

(Sung in  Zulu)
Song 1 | Song 2 | Song 3 (here)
Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni  |   ( All these years I’ve been poor)
Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni  |    (All these years I slept with sorrow)
Kant’ uNkulunkulu uphambi kwami  |  (Yet the Lord was in front of me)
Uphambi kwami Uyangihlolel’ emadlelwen’ aluhlaza |  (He leads me to green pastures)
Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni  (All these years I’ve been poor)
Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni  |    (All these years I slept with sorrow)
Kant’ uJehova uphambi kwami, Uphambi kwami |  (Yet the Lord was in front of me)
Uyanginqobela njal’ izitha zami |   (He always defeats my enemies)
Ngazula ngazula ngazula |   (I searched, and searched, and searched)
Ngamihla le ngifuna le nalena |   (Everyday, looking for this and that)
Kant’ ukhon’ ongithandayo |  (Yet there’s someone who loves me)  x2
(Repeat)
Refrain:
UNkulunkulu uyangithanda |   (The Lord loves me)
Bengingazi uyangithanda nam |  (I didn’t know He loves me too)
Uyangithanda |  (He loves me)
Kant’ ubathanda bonke abantu |  (And He loves everyone)
(Repeat)
Kant’ uJehova mkhulu kangaka kimi |  (How great is the Lord to me)
Uyaz’ uJehova ubonis’ ubukhulu bakhe kimi |  (The Lord shows His greatness in me)
Ngiyobonga ngithini na?|    (How can I repay?)
Ngiyobonga ngithini na kuye? |  (How can I repay Him?)
(Repeat)
Wangikhiph’ eGipite ezweni lobugqila |  (He took me out of Egypt the land of slavery)
Wangifak’ ekukhanyeni  |  (And placed me in the light)
Kuyakhanya manje |   (The light shines now)   x2
(Repeat)
Praise Poem
Ngiza Kuwe Guqabadela kaSomnganisi Chibi elinomqwazi phezulu
Ubizwa yimi uK’lashi lo,
Induna yeyinsizwa ngoba phela nalapha ayikho insizwa eshintsha amagiya ingabonisananga nami
UMvelase waseBathenjini abasenga inkomo izele
UQhudeni kaGuda ongawadli amathibane angadla amathibane ngabe indlala iwile
Mnisi wemvula ilanga libalele, Ngoza kaGabadela
Ngibonga Kuwe Jehovah ngokungihlanganisa nanangu
Umlisa okhanya amasi esiswini ophela eduze ngobude
Awubheke phela namhlanje ubizwa yimi Somnini nanini Simakade wezulu
Wena owakhipha abantwana bakwa Israel esigodini sasegibhithi wababeka ezweni lesethembiso
Umukhulu ke Jehovah wena owabuyisa umfana uLazaru eselusa
Amadada wavuka wazidlela amapholisi umfana
Ngisho Kuwe Kristu Jesu dwala laphakade, wundlu likaNkulunkulu elisusa izoni zonke
Wuwe wedwa umthokozisi wezinhliziyo zethu, umenzi wezimangaliso
Wena owathatha amanzi wawaphendula wawenza iwayini bahlanganisa izandla bakhuza uAmeni bonke abantu

Mana njalo Nginguye uNginguye, mlilo oqothulayo, nsimbi edla ezinye
Ngabe ngiyaqhubeka manje uSimakade akaqedwa

(Refrain)


Leave a comment

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More