Thabo Mdluli

Bawo Thixo onamandla
[Lord God Almighty]
Wen’ obusa phakade
[You reign forever]
Elakh’ igama lidunyiswe
[Your name is praised by]
Izizwe zonke
[All nations]
Ngob’ umusa wakho
[For your mercy]Uhlal’ umi njalo
[Is forever there]
Thixo ongena nkohliso
[God who never lies]Ubungcwele bonke bungobakho
[We give you all the glory]Uyisiqalo sempilo yam
[You are the begining of my life]Uyinqaba yam
[My hiding place]Awushukunyiswa
[You are unshakeable]Uhlal’ umi njalo
[You’re everpresent]

CHORUS:
Thatha konke nginoJesu
[Take everything, I have Jesus]Yen’ uhlel’ eseduze nami
[He is always closer to me]Futhi uyongihola phakade
[And shall lead me forever]Yena uyongihola phakade
[He shall lead me forever]

Wemhlengi onothando
[My loving keeper]Lulel’ isandla kithi
[Stretch your hand upon us]Uxosh’ uvalo
[Get rid of fear]Thul’ umthwalo
[Lay off our burden]Usikhanyisele
[Enlighten us]Ngoba ngaphandle kwakho
[Because without You]Uyazi soduka
[You know we will get lost]

Thel’ umoya oh Somandla
[Send your spirit my Lord]Uvuse bab’ elakh’ ibandla
[And revive your congregation]Oh ikomele ifuna wena
[For it is thirsty and longing for You]Nomphefumlo ulambele wena
[And my soul is hungry for you]

(chorus)

Yena uyongihla phakade
Futhi uyongihola phakade
(Repeat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here