EMAZULWINI – JOYOUS 18 LYRICS By JC Choir

612

Kunzima, kumnandi
[In hardships and joyful moments] Kumele ngibambelele
[I have to hold on] Ngilungiselele
[And prepare] Anginay’ eny’ indawo
[I have no other place] Engingakhosela kuyo
[That I can run to] Ngifun’ impilo yaphakade
[I want an eternal life] Ngihlale nay’ uBaba
[And dwell with my father]


Ithemba lam limi kuye
[My hope is unto Him] Ngizoguqa
[I will bow down] Ngithandaze yonk’ imihla
[And pray everyday]

Umusa wakhe ungibambile
[His mercy is holding me] Ngesandla esifudumele
[With a warm hand] Kuyiqiniso ukuthi impilo yam
[It’s true that my life] Ifihlwe kuyena
[Is kept safe in Him]

Emazulwini ngilindelwe
[In heaven they’re waiting] Ukuba ngifike kuBaba
[For my arrival to God] Uhambo lwam kulo mhlaba
[My journey on this earth] Lungidonsela kuye
[Is pulling me close to Him]

Kuyisifiso esikhulu
[It’s my greatest wish] Ukuthi ngize ngifik’ ezulwini
[To reach the heaven]