EMAZULWINI – JOYOUS 18 LYRICS By JC Choir

Kunzima, kumnandi
[In hardships and joyful moments] Kumele ngibambelele
[I have to hold on] Ngilungiselele
[And prepare] Anginay’ eny’ indawo
[I have no other place] Engingakhosela kuyo
[That I can run to] Ngifun’ impilo yaphakade
[I want an eternal life] Ngihlale nay’ uBaba
[And dwell with my father]


Ithemba lam limi kuye
[My hope is unto Him] Ngizoguqa
[I will bow down] Ngithandaze yonk’ imihla
[And pray everyday]

Umusa wakhe ungibambile
[His mercy is holding me] Ngesandla esifudumele
[With a warm hand] Kuyiqiniso ukuthi impilo yam
[It’s true that my life] Ifihlwe kuyena
[Is kept safe in Him]

Emazulwini ngilindelwe
[In heaven they’re waiting] Ukuba ngifike kuBaba
[For my arrival to God] Uhambo lwam kulo mhlaba
[My journey on this earth] Lungidonsela kuye
[Is pulling me close to Him]

Kuyisifiso esikhulu
[It’s my greatest wish] Ukuthi ngize ngifik’ ezulwini
[To reach the heaven]

Tags:

Noble J. Ozogbuda
Show full profile

Noble J. Ozogbuda

Noble J. Ozogbuda, is a Full Time Blogger, Web Developer; {Blogspot & WordPress} and also a Student of the Word Of God, Learning and Training, for the Purpose of The Kingdom Of God. Noble J Ozogbuda is the Rightfully Owner of NECTES COMPANY NIGERIA UNLIMITED. Which under take Computer and GSM Mobile Maintenance and Repairs. He love to be creative and not to sit down tight in His house doing nothing. Find Noble J Ozogbuda @: Facebook || Twitter REMAIN BLESSED AS YOU VISIT MY SITES!!!

NgospelMedia.Com
Logo