IKHERUBIM – JOYOUS 16 Lyrics By Unathi Mzekeli

166

Ikherubim neSerafime
[A Cherubi and a Seraphim]
Zimana zimemeza kuwe
[Cry unto you]
Ikherubim neSerafime
Zimana zimemeza kuwe
Izingelosi nezidalwa
[Angels and creatures]
Zezulu ziyakhothama
[Of heaven bow]
Zona zibabaza igama lakhe
[They praise your name]
Zithi yena umkhulu uS’makade
[Saying you’re exalted Lord]
Izingelosi nezidalwa
Zona zezulu ziyakhothama
Zona ziyababaza
Zona ziyababaza
Zona ziyababaza
Zona ziyababaza
Zith’ uyingcwele bawo
[Saying you’re holy father]
Zithi ngcwele zithi ngcwele
[Saying holy, saying holy]
Zimana zimemeza kuwe
[They keep on calling on you]
Zithi ngcwele zithi ngcwele
Zimana zimemeza kuwe
Ikherubim neSerafime
Zimana zimemeza kuwe
Ikherubim neSerafime
Zimana zimemeza kuwe
Zithi ngcwele zithi ngcwele
Zimana zimemeza kuwe
Zithi ngcwele zithi ngcwele
Zimana zimemeza kuwe
Hallelujah (x13)
You are holy
Nguban’ onje ngawe (x7)
[Who else is like you]
Hallelujah
Hallelujah
Thank you Jesus