YEK’ INHLANHLA YOKWAZANA – JOYOUS 18 LYRICS By Choir

Yek’ inhlanhla yokwazana

[What a privilege to know] 
Nokukholwa, kholwa kuy’ uJesu
[And have faith in Jesus]
Siyazingelwa kodwa asidelwa
[We are targets but they can’t kill us]
Siwiswa phansi kodwa asibhujiswa
[They brought us down but we shall not die]
Sithwele njalo njalo emzimbeni wethu
[We always carry in our bodies]
Ukufa, kufa kukaJesu
[Jesus’ death]
Jesu (Yebo) ukufa kukaJesu
(Chorus)
Asingabheki okubonwayo
[Let’s not focus on material things]
Kodwa sibheke okungabonwayo
[But focus on the spiritual things]
Okubonwayo okwesikhashana
[Material things are temporary]
Kodw’ okungabonwa kungoba phakade
[But spiritual things lasts forever]
‘Kade (bona) kungoba phakade
(Chorus)
Thina sizelwe ngokukaKristu
[We are born in Christ]
Siyizidalwa, ‘dalwa ezisha
[We are the new creatures]
Okwakudala sekudlulile
[Old things have passed on]
Hmmm bhekani sekuvela okusha
[Look, new things are showing]
Kodwa (Se) sekuvela okusha
Bheka sekuvel’ igolide
[Look, gold is also showing]
(Chorus)
Singamanxusa kakristu
[We commit ourselves to Christ]
Ngathi uThix’ uyanxusa
[To us God is committed as well]
Siyanxusa, vuyiselani naye
[We are committed, let’s rejoice with Him]
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wami
[What a privilege to know my friend] 
Usithandile, usithengile
[We are loved, we are bought]
Wayehlatshwa njengemvana
[He was slaughtered like a lamb] 
Azangenz’ owakh’ umntwana
[May He make me His own son]
Yek’ inhlanhla yokwazana nomhlobo wami

Tags:

Noble J. Ozogbuda
Show full profile

Noble J. Ozogbuda

Noble J. Ozogbuda, is a Full Time Blogger, Web Developer; {Blogspot & WordPress} and also a Student of the Word Of God, Learning and Training, for the Purpose of The Kingdom Of God. Noble J Ozogbuda is the Rightfully Owner of NECTES COMPANY NIGERIA UNLIMITED. Which under take Computer and GSM Mobile Maintenance and Repairs. He love to be creative and not to sit down tight in His house doing nothing. Find Noble J Ozogbuda @: Facebook || Twitter REMAIN BLESSED AS YOU VISIT MY SITES!!!

NgospelMedia.Com
Logo