Thatha konke, nginoJesu, (Take everything, I have Jesus)
Konk’ okunye kuyindiva nje; (All else is vanity)
Kodw’ uthando lwakhe lumi izolo, namhla, njalo bo. (His love endures, yesterday, today and always)
Joyouscelebration19Album 29

Yek’ ubuhle bokumazi (Oh, how beautiful it is to know…)
UMsindisi wethu lo; (…our Saviour)
Ngob’ uthando lwakhe lumi (For His love endures)
Izolo, namhla, njalo bo (Yesterday, today and always)
Ungathatha konk’ okwami (You can take all that is mine)
Ng’shiyel’ uJesu (Leave me with Jesus)
Ungukuphila kwami yena (He is my life)
Nxa ekhona uJesu wami (When my Jesus is there…)
Angesweli lutho (I lack nothing)
Yek’ ubuhle bokumazi 
UMsindisi wethu lo;
Yek’ uthando lwakhe lumi 
Izolo, namhla, njalo bo.
Ngoba nguye owangimela,(For it is He who stood for me)
La ngilahlwe okwempela, (When I was really forsaken)
Ngal’ uthando wangifela umhlobo wam’. (With love my Friend – Jesus – died for me)
Wayehlatshwa njengemvana (He was slain like a lamb)
Az’ angenz’ owakh’ umntwana. (That He may make me His child)
Yek’ inhlanhla yokwazana Nomhlobo wam’. (Oh, what a privilege it is to know my Friend)
Akathengwa ngegolide; (He is not bought by gold)
Akathengwa nangemali (He is not bought by money)
Wayehlatshwa njengemvana
Az’ angenz’ owakh’ umntwana.
Yek’ inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here