Nkosi, bhek’ ibandla lakho, (Lord look at your church)
Uyabona selomile; (see how thirsty she is)
Limathise ngomsa wakho; (Pour water by your grace)
Konk’ okwethu kuphelile. (All our own strength is gone)

Usizwise lawamandla (make your power felt)
Abafundi bathenjiswa, (that same power you promised your disciples)
Silifuze lelobandla (let us be like that church)
Elaqala, labusiswa.(the first church, which was blessed)
Joyouscelebration19Album 21
CHORUS: 
Thel’ uMoya oyiNgcwele (Pour out your Holy Spirit)
Phezu kwabantwana bakho! (upon your children)
Vus’ owakho umsebenzi, (raise your work)
Libatshazw’ igama lakho. (let your Name be praised)
Ngegama lakho Jesu kuguqa phansi konke 
Kutuwsa ubukhosi, nobungqongqoshe bakho
Alikh’elinye futhi elihle njengelakho
Kuyilo nje kuphela esingasinda ngalo
Liyisihlangu sethu esingavika ngaso
Nxa sihlaselwa yimpi kasatane elwa nathi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here